Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Bùi Thanh Quang
Ngày sinh : 27/06/1977
Doanh nghiệp : Viettel Chi nhánh Hải Dương
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Viettel chi nhánh Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Viettel Chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ : Số 169 Đường Bạch Đằng - TP.Hải Dương
Điện thoại : 0988 100880
Email : haidd@viettel.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Công nghệ thông tin
Thông tin doanh nghiệp :

Dịch vụ viễn thông quân đội