Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Chu Văn Trường
Ngày sinh : 25/05/1973
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Long Trường

                                - Phó Chủ tịch Hội DNT Hải Dương Khóa I

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Địa chỉ : Khu Hạ - Tráng Liệt - Bình Giang - Hảỉ Dương
Điện thoại : 0320.3777.226
Email : longtruong@yahoo.com

Sản xuất, đúc, lắp ráp máy cơ khí công - nông - ngư nghiệp.