Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đào Thị Đầm
Ngày sinh : 04/03/1964
Doanh nghiệp : Công ty TNHH TM và Vận tải Trường Thành
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH TM và Vận tải Trường Thành
Địa chỉ : Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại : 03203382128
Fax : 03203382128
Email : info@baochi.info
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan