Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đoàn Bá Đàm
Ngày sinh : 30/12/1958
Doanh nghiệp : Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa V

                                    - Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK nông Lâm Sản TMD Gia Lộc

Tên doanh nghiệp : Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Địa chỉ : Khu Hoàng Diệu, TT. Gia Lôc, GL, HD
Điện thoại : 0320.3716.364
Lĩnh vực kinh doanh : Nông - Lâm nghiệp
Thông tin doanh nghiệp :

Chuyên Cử Gỗ và các sản phẩm từ Gỗ