Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đoàn Mạnh Hà
Ngày sinh : 15/05/1977
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Địa chỉ : 39 Nguyễn Văn Linh, Khu 14 P.tân Bình, TPHD
Điện thoại : 03202221977
Fax : 03202221977
Email : quangcaomanhhahd@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : In ấn - Quảng cao