Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Hoàng Văn Thịnh
Ngày sinh : 19/03/1975
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Thịnh Hoàng Gia
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Hoàng Gia

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Thịnh Hoàng Gia
Địa chỉ : Nguyễn Xá, Thạch Khôi, TP. Hải Dương
Email : thinhhoanggiahd@gmail.com)
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
Thông tin doanh nghiệp :

Rượu quê

Rượu quê