Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Mạc Thu Hằng
Ngày sinh : 00/00/0000
Doanh nghiệp : Khách Sạn Hoàng Phố
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ Doanh nghiệp Khách sạn Hoàng Phố

Tên doanh nghiệp : Khách Sạn Hoàng Phố
Địa chỉ : Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại : 0968.596.286
Lĩnh vực kinh doanh : Nhà hàng - Khách Sạn - Du lịch
Thông tin doanh nghiệp :

Khách Sạn, Nhà Hàng

Khách Sạn, Nhà Hàng