Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Mai Văn Nghĩa
Ngày sinh : 28/03/1963
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Vận tải Nhật Hà
Tiểu sử :

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Vận tải Nhật Hà

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Vận tải Nhật Hà
Địa chỉ : Khu 2 Tử Lạc, TT.Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại : 0912.042.642
Fax : 0912.042.642
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan
Thông tin doanh nghiệp :

Vận tải Đường bộ, đường thủy

Vận tải Đường bộ, đường thủy