Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN ANH THƯ
Ngày sinh : 10/10/1982
Doanh nghiệp : Phòng Trà Carta
Tiểu sử :

 - Họ và tên:  NGUYỄN ANH THƯ          

 - Năm sinh: 10/10/1982

 - Chức vụ: Giám đốc 

 - Đơn vị: Phòng Trà Carta

 - Địa chỉ: Số 51 Thanh Niên, TP. Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh các dịch vụ giải trí

Tên doanh nghiệp : Phòng Trà Carta
Địa chỉ : : Số 51 Thanh Niên, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0909589805
Lĩnh vực kinh doanh : Âm Nhạc - Tổ chức Sự Kiện

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh các dịch vụ giải trí