Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN BÁ QUYỀN
Ngày sinh : 20/10/1972
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Diệp Minh Khôi
Tiểu sử :

 - Họ và tên: NGUYỄN BÁ QUYỀN        

 - Năm sinh: 20/10/1972

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Công ty TNHH Diệp Minh Khôi

 - Địa chỉ: Khu đo thị Phí Tây, Thanh Bình, TP.Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất vòng bi, Dịch vụ Ăn uống

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Diệp Minh Khôi
Địa chỉ : Khu đô thị Phía Tây, Thanh Bình, TP.Hải Dương
Điện thoại : 0904258259
Email : thuong@lyc.com.vn

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất vòng bi, Dịch vụ Ăn uống