Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Đức Phương
Ngày sinh : 23/10/1972
Doanh nghiệp : Công ty TNHH TTT Đức Minh
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Đức Phương
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH TTT Đức Minh, chi nhánh Văn phòng Luật sư Bảo Lâm
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tư vấn Luật
ĐỊA CHỈ: 342 Nguyễn Lương Bằng, TPHD, HD

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH TTT Đức Minh
Địa chỉ : 342 Nguyễn Lương Bằng, TPHD, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Tư vấn Luật
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Đức Phương
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH TTT Đức Minh, chi nhánh Văn phòng Luật sư Bảo Lâm
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tư vấn Luật
ĐỊA CHỈ: 342 Nguyễn Lương Bằng, TPHD, HD
 

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Đức Phương
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH TTT Đức Minh, chi nhánh Văn phòng Luật sư Bảo Lâm
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tư vấn Luật
ĐỊA CHỈ: 342 Nguyễn Lương Bằng, TPHD, HD