Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN HỒNG THÁI
Ngày sinh : 20/03/1969
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Quảng Lợi
Tiểu sử :

 - Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THÁI       

 - Năm sinh: 20/3/1969

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Công ty TNHH Quảng Lợi

 - Địa chỉ: Đường Gom An Định, TP. Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Du Lịch, Sản xuất xe tec

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Quảng Lợi
Địa chỉ : Đường Gom An Định, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0912055023
Fax : 0912055023
Lĩnh vực kinh doanh : Du lịch

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Du Lịch, Sản xuất xe tec