Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh : 20/11/1973
Doanh nghiệp : Cục thuế tỉnh Hải Dương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

                                - Trưởng phòng kiểm tra Thuế số 01 - Cục Thuế tỉnh 

Tên doanh nghiệp : Cục thuế tỉnh Hải Dương
Địa chỉ : Trường Chinh, Tân Bình, TPHD
Lĩnh vực kinh doanh : Khác