Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Đức Thắng
Ngày sinh : 27/11/1981
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần sản xuất Vita
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất Vita

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần sản xuất Vita
Địa chỉ : Kim Thành, Hải Dương
Email : phamthangvita@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
Thông tin doanh nghiệp :

Thép

Thép