Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Đức Toản
Ngày sinh : 10/07/1963
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tùng An Phúc
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ Doanh nghiệp DNTN Tùng An Phúc

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tùng An Phúc
Địa chỉ : 97 Ngô Quyền, TPHD
Điện thoại : 03202240183
Fax : 03203895081
Email : tunganphuc@yahoo.com
Lĩnh vực kinh doanh : Khác