Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Thị Thịnh
Ngày sinh : 11/05/1960
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc DNTN Tuyết Thịnh

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Địa chỉ : Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Dệt - May mặc - Giầy da