Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Văn Xứng
Ngày sinh : 02/09/1972
Doanh nghiệp : Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Tiểu sử :

Phó Giám đốc Công ty cổ phần XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc 

Tên doanh nghiệp : Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Địa chỉ : Khu Hoàng Diệu, TT. Gia Lôc, GL, HD
Điện thoại : 0320.3716.364
Lĩnh vực kinh doanh : Nông - Lâm nghiệp
Thông tin doanh nghiệp :

Chuyên Cử Gỗ và các sản phẩm từ Gỗ