Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phan Tiến Dũng
Ngày sinh : 30/10/1970
Doanh nghiệp : Công ty CP Thiên Lộc
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiên Lộc

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Thiên Lộc
Địa chỉ : 207 đường Điện Biên Phủ, Tp Hải Dương
Điện thoại : 0320.3747.246
Fax : 0320.3747.246
Email : phantruong@hn.vnn.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Điện tử - Điện lạnh
Thông tin doanh nghiệp :

- Mua bán các thiết bị máy tính và máy văn phòng; sản xuất phần mềm và các dịch vụ khác liên quan đến máy tính;

- Mua bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng.