Thông tin doanh nhân
Họ và tên : TRẦN THANH BÌNH
Ngày sinh : 20/10/1982
Doanh nghiệp : Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982
Tiểu sử :

 - Họ và tên: TRẦN THANH BÌNH        

 - Năm sinh: 20/10/1982

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982

 - Địa chỉ: TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất đóng tàu, Vận tải

Tên doanh nghiệp : Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982
Địa chỉ : TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn
Điện thoại : 0984266266
Fax : 0984266266
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất đóng tàu, Vận tải