Thông tin doanh nhân
Họ và tên : TRẦN VĂN DŨNG
Ngày sinh : 30/10/1967
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh
Tiểu sử :

- Họ và tên:       TRẦN VĂN DŨNG        

Năm sinh: 30/10/1967

- Chức vụ: Giám đốc

- Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh

- Địa chỉ: TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, vận tải, khai thác khoáng sản...

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh
Địa chỉ : Hạ Chiểu, TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn
Điện thoại : 03203.521.523
Fax : 03203.521.523
Email : xdphuminh@gmail.com

Xây dựng các Công trình dân dụng, Vận tải đường bộ, đường thủy trọng nước