Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Tăng Bá Bay
Ngày sinh : 27/03/1980
Doanh nghiệp : Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                - Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng

Tên doanh nghiệp : Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ : 5 Đường Thanh Niên - Phường Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương
Điện thoại : 0320 3853 882
Fax : 0320 3859 011
Email : soxaydung@haiduong.gov.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Khác