Thông tin doanh nhân
Họ và tên : VŨ KHẮC KHƯƠNG
Ngày sinh : 03/11/1974
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Vĩnh Hà HD
Tiểu sử :

 - Họ và tên: VŨ KHẮC KHƯƠNG         

 - Năm sinh: 03/11/1974

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Công ty TNHH Vĩnh Hà HD

 - Địa chỉ: Số 374 Trần Hưng Đạo, P.Sao Đỏ, TX.Chí Linh

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đại lý bán Bảo hiếm

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Vĩnh Hà HD
Địa chỉ : Số 374 Trần Hưng Đạo, P.Sao Đỏ, TX.Chí Linh
Điện thoại : 03203.839.399
Email : khuongvk@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Bảo hiểm

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đại lý bán Bảo hiếm