Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Thạch Huấn
Ngày sinh : 04/03/1983
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TMDV Anh Huy
Tiểu sử :

- Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

- Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mai dịch vụ Anh Huy

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TMDV Anh Huy
Địa chỉ : Số 186A Quyết Thắng, Phường Bình Hàn, TPHD, HD
Điện thoại : 0978.336.337
Fax : 0978.336.337
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan
Thông tin doanh nghiệp :

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ