Thông tin doanh nhân
Họ và tên : LÊ XUÂN THANH
Ngày sinh : 02/11/1979
Doanh nghiệp : Teckcombank chi nhánh Hải Dương
Tiểu sử :

 - Họ và tên: LÊ XUÂN THANH        

 - Năm sinh: 2/11/1979

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Teckcombank chi nhánh Hải Dương

 - Địa chỉ: Số 82 - 84, Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Ngân hàng

Tên doanh nghiệp : Teckcombank chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ : Số 82 - 84, Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương
Điện thoại : 03203.897183
Fax : 03203.895620
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân Hàng

Kinh doanh tiền tệ