Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hải
Ngày sinh : 12/10/1982
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Tân Phát TAPE
Tiểu sử :

- Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương khóa V

- Giám đốc công ty TNHH tan Phát Tape

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Tân Phát TAPE
Địa chỉ : Số nhà 156c, khu 18, phường Ngọc Châu, TPHD, HD
Điện thoại : 0936718555
Email : nmhaixnkthanhdong@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Nhựa - Băng dính