Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Thập
Ngày sinh : 09/07/1967
Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hải Thành
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Phó Chủ tịch Hội DNT tỉnh khóa V

                                 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Thành

                                                           

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hải Thành
Địa chỉ : Số 2 Hoài Diệu, khu 4, Phường Cẩm Thượng, Tp.Hải Dương
Điện thoại : 03203.844.844
Fax : 03203.844.844
Email : haithanh844844@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan
Thông tin doanh nghiệp :

- Vận tải (Taxi Tải 0320 3.844.844)

- Thương mại

- Du lich