Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Việt Sơn
Ngày sinh : 10/05/1977
Doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, CN Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Địa chỉ : Số 1, Đại lộ Hồ Chí Minh, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 852 222
Fax : 0320 3 834 567
Email : msb@msb.com.vn hoặc sonnv@msb.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân hàng
Thông tin doanh nghiệp :

Ngân hàng.