Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Đức Luận
Ngày sinh : 13/03/1978
Doanh nghiệp : Công ty CP thức ăn chăn nuôi Vina
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Vina

Tên doanh nghiệp : Công ty CP thức ăn chăn nuôi Vina
Địa chỉ : Khu CN Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương
Điện thoại : 03203.752.560
Fax : 03203.725.563
Email : phamluan@hotmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Thức ăn chăn nuôi
Thông tin doanh nghiệp :

Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi