Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phùng Thị An
Ngày sinh : 08/05/1966
Doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc công ty Cổ phần Ngọc Vũ

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Địa chỉ : Khu Bến Hàn, AN Châu, TP.Dương
Điện thoại : 03203 754 528
Email : phungthuyan_hd@yahoo.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
Thông tin doanh nghiệp :

Dịch vận tải bằng đường bộ trong nước: Mua bán VLXD, Xây dựng Công trình dân dụng,Mua bán chế biến hàng nông sản, mua bán nhập khẩu máy móc phụ tùng may mặc