MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thứ 2, 14/06/2010 11:12 GMT+7

ĐỀ ÁN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 103 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CƠ HỘI TỔ CHỨC ĐOÀN ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN LẬP NGHIỆP

Ngày 21/7/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 103/2008/QĐ - TTg về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 (gọi tắt là Đề án 103), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu tóm tắt về Đề án này:

Ngày 21/7/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 103/2008/QĐ - TTg về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 (gọi tắt là Đề án 103), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu tóm tắt về Đề án này:

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp.

b) Tạo bước đột phá về tăng số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của nhà nước.

b) Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hoá 10 trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Đoàn thanh niên; tập huấn 60.000 lượt cán bộ đoàn các cấp về tư vấn học nghề, việc làm; tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015.

c) 100% thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp được cung cấp kiến thức khởi sự doanh nghiệp.

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và thực hiện Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp”.

- Xây dựng và thực hiện Dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”.

- Đầu tư xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn Thanh niên.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

Cơ quan phối hợp theo từng dự án: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư vấn độc lập và các cơ quan liên quan.

4. Về xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích học nghề và tạo việc làm cho mọi đối tượng, trong đó chú trọng cho thanh niên:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách phục vụ cho chương trình khuyến khích học nghề và tạo việc làm cho mọi đối tượng, trong đó chú trọng cho thanh niên học nghề giai đoạn 2008 - 2012, bao gồm:

- Tín dụng ưu đãi để học nghề và đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Đối tượng, nguồn vốn, phương thức, điều kiện vay, mức vốn vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn và xử lý rủi ro thực hiện theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Tín dụng ưu đãi để đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ và khởi sự doanh nghiệp, mở rộng làng nghề, phát triển sản xuất kinh doanh; tự tạo việc làm, xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút thêm thanh niên vào làm việc.

Nguồn vốn: căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm qua Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm.

- Tín dụng ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguồn vốn, cơ chế vay vốn theo quy định hiện hành.

- Tín dụng ưu đãi để nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới cơ sở dạy nghề thuộc các thành phần kinh tế có chức năng dạy nghề hoạt động theo quy định của pháp luật, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của xã hội, trong đó chú trọng cho thanh niên.

Nguồn vốn, cơ chế vay vốn theo quy định hiện hành.

b) Đoàn Thanh niên tham gia tư vấn, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay tín dụng học nghề, đặc biệt là các nghề mũi nhọn, kỹ thuật công nghệ mới, có triển vọng phát triển; Đoàn Thanh niên hướng dẫn hỗ trợ thanh niên lập dự án, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thẩm định dự án; Đoàn Thanh niên phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội và các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động để vận động, tư vấn, hướng dẫn thanh niên vay vốn xuất khẩu, tham gia hỗ trợ ngân hàng trong quá trình thu hồi vốn vay.

5. Tổ chức thực hiện

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách nêu tại mục 4 điểm a Điều 1 Quyết định này để trình phê duyệt theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các chính sách của Đề án; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy hoạch 10 Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm cho thanh niên; giám sát, đánh giá thực hiện các dự án, hoạt động của Đề án hàng năm báo cáo định kỳ gửi Thủ tướng Chính phủ. 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng các dự án cụ thể theo nhiệm vụ tại mục 3 Điều 1 của Quyết định này để thẩm định và trình phê duyệt theo quy định; chỉ đạo các cấp bộ, đoàn cơ sở phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án ở địa phương; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện các chính sách của Đề án.

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Lao động - TB và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các chính sách, dự án trong Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm: chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Đề án theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Đề án trên.

- Đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tổ chức việc thực hiện Đề án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có liên quan.

 
Tiêu Tuấn Hưng
Trung Tâm Tư vấn Pháp Luật - Hội Luật gia tỉnh
Sinh nhật: 25/05/1983
Chu Văn Trường
Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Sinh nhật: 25/05/1973
Kiều Văn Cao
Cty CP Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
Sinh nhật: 08/05/1975
Nguyễn Việt Hòa
Công ty TNHH Hòa Tiến
Sinh nhật: 14/05/1984
Phạm Quốc Hưng
Doanh nghiệp Huy Thuận
Sinh nhật: 26/05/1971
Vũ Quang Lan
Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Sinh nhật: 05/05/1970
Đinh Thị Hiền
MHB Chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1960
Đoàn Mạnh Hà
Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Sinh nhật: 15/05/1977
Phạm Thị Huệ
Công ty CP xuất nhập khẩu Xuân Lộc
Sinh nhật: 24/05/1968
Vũ Văn Khiêm
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng I.Day
Sinh nhật: 20/05/1982
Nguyễn Việt Sơn
Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1977
Ngô Thanh Nga
Công ty CPTM Nam Phương
Sinh nhật: 23/05/1981
Nguyễn Văn Thủ
Công ty TNHH Thắng Thảo
Sinh nhật: 17/05/1967
Phùng Thị An
Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Sinh nhật: 08/05/1966
Nguyễn Văn Đức
Trường mầm non HaNa
Sinh nhật: 25/05/1982
Nguyễn Đức Bằng
Công ty CPCN Chịu lửa Hưng Đạo
Sinh nhật: 20/05/1975
Phạm Thị Thịnh
Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Sinh nhật: 11/05/1960
Phan Văn Hải
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương
Sinh nhật: 12/05/1987
Trần Quốc Khánh
Cty cổ phần DVDL và sự kiện Ánh Dương
Sinh nhật: 15/05/1975
Vũ Thị Thảo
Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt
Sinh nhật: 12/05/1986
Nguyễn Thị Liên Hoa
Công ty TNHH Xây dựng và DV Hoa Sơn
Sinh nhật: 04/05/1986