GIỚI THIỆU HỘI Thứ 6, 28/10/2011 10:47 GMT+7

Điều lệ Hội doanh nghiệp trẻ Hải Dương

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG 

ĐIỀU LỆ

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương (dưới đây gọi là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương. Hội đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của đất nước.

Hội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh đoàn và Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương, hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và theo Điều lệ Hội.

Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên Hội

1. Tên chính thức: Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương.

2. Tên tiếng Anh: Hai Duong Young Business Association.

3. Tên viết tắt: HDYBA

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích của Hội.

Đoàn kết tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đất nước.

Điều 3: Địa vị pháp lý, phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội

1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và biểu tượng riêng

2. Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chịu sự quản lý nhà nước của Sở kế hoạch và đầu tư và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội quy định của pháp luật.

2. Trụ sở chính của Hội đặt tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 4: Chức năng của Hội

1. Đại diện cho lực lượng doanh nghiệp trẻ Hải Dương trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

2. Hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh trong phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

3. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ, phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nghiệp trẻ Hải Dương.

4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nghiệp trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

1. Đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ trong và ngoài nước, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các nhà doanh nghiệp trẻ Hải Dương với Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nghiệp trẻ Hải Dương.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, chăm lo phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ cho tỉnh nhà.

5. Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các Tổ chức khác.

6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình chủ động hội nhập kinh tế.

Điều 6: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

3. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN 

Điều 7: Hội viên và tiêu chuẩn hội viên

Hội viên là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi, đang là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, đều có thể xét kết nạp làm hội viên của Hội.

Điều 8: Hội viên danh dự, cố vấn, Chủ tịch danh dự

1. Các nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc trong và ngoài nước, các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín trong xã hội, nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm Hội viên danh dự của Hội.

2. Những cá nhân và hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động của Hội có thể được Uỷ ban Hội mời làm cố vấn của Hội.

3. Hội viên danh dự và cố vấn được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Hội và không tham gia biểu quyết các nghị quyết của Hội.

4. Hội có thể mời và suy tôn một nhà lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh có tâm huyết và nhiệt tình xây dựng, phát triển đội ngũ các nhà doanh nghiệp trẻ làm Chủ tịch danh dự của Hội.

 Điều 9: Quyền của Hội viên

1. Tham gia các hoạt động của Hội.

2. Được ứng cử, đề cử vào Uỷ ban Hội, Thường trực Hội, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội.

3. Được nhận sự hỗ trợ của Hội để phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, được bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình. Được sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp với những điều kiện ưu đãi.

4. Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội kiến nghị với cơ quan hữu quan về các vấn đề mà mình quan tâm.

5. Được ra khỏi Hội khi không còn nguyện vọng hoặc điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.

Điều 10: Nhiệm vụ của hội viên

1. Tham gia sinh hoạt Hội.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, nghị quyết của Đại hội cũng như Quyết định của Uỷ ban Hội.

3. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.

4. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội, tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động phát triển Hội.

5. Đóng lệ phí gia nhập Hội và hội phí thường niên đủ và đúng hạn.

Điều 11: Gia nhập Hội

1. Mọi cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Điều lệ này, có thể nộp đơn xin gia nhập Hội tại Văn phòng Hội.

2. Hội viên khi không tham gia là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên không là hội viên, trừ trường hợp Ủy ban Hội có quyết định khác.

Điều 12: Xóa bỏ tư cách hội viên: Tư cách hội viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một số trường hợp sau:

1. Bị cơ quan chức năng đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

2. Không còn tư cách pháp nhân là chủ doanh nghiệp

3. Chết hoặc bị kết án

4. Không đóng phí và đóng chậm 2 năm liên tiếp

5. Không tham gia các hoạt động Hội trong 1 năm mà không có đơn xin tạm ngừng, tạm hoãn (không lý do chính đáng)

6. Theo Quyết định của Ủy ban Hội do một trong những nguyên nhân sau:

a) Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định , Nghị quyết của Hội. Hoạt động trái với mục đích của Hội, gây tổn hại tới uy tín hoặc tài chính của Hội

b) Đương sự bị tước tư cách uỷ viên, hội viên có quyền khiếu nại lên Uỷ ban Hội hoặc Đại hội. Quyết định của Đại hội là quyết định cuối cùng.

 

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 13: Tổ chức của Hội:

1. Đại hội.

2. Ủy ban Hội.

3. Ban kiểm tra.

3.  Hội có các Ban, Câu lạc bộ, đơn vị trực thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Đại hội Hội

1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Thành phần, số lượng dự đại hội do Ủy ban Hội quy định. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ủy ban Hội hoặc ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội có các nhiệm vụ sau:

a)Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội.

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, Ban kiểm tra.

c) Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hội và các vấn đề tổ chức của Hội.

d) Hiệp thương bầu Ủy ban Hội, Ban kiểm tra.

đ) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội.

e) Thông qua nghị quyết do Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động: Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt, hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định

4. Nhiệm kỳ của Đại hội là nhiệm kỳ 5 năm

Điều 15: Uỷ ban Hội

1. Uỷ ban Hội là cơ quan lãnh đạo Hội giữa 2 kỳ Đại hội, do Đại hội hiệp thương chọn cử và được Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương công nhận.

2. Thành phần Uỷ ban Hội: Gồm những hội viên tiêu biểu, đại diện Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Hội:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm.

c) Quyết định Quy chế hoạt động của Uỷ ban Hội.

d) Hiệp thương cử ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội, quyết định bổ sung, thay thế uỷ viên Uỷ ban Hội.

đ) Quyết định thành lập và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Hội.

e) Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội.

f) Quyết định việc kết nạp hội viên, công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. Trường hợp quyết định kỷ luật hội viên giữ các chức danh lãnh đạo của Hội phải báo cáo và thống nhất với Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương và báo cáo với Uỷ ban Trung ương Hội.

4. Uỷ ban Hội làm việc theo quy chế và quyết định theo nguyên tắc đa số thành viên dự họp.

Điều 16: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội và Tổng Thư ký

1. Chủ tịch Hội là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Hội, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương, Tỉnh đoàn và pháp luật Nhà nước về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Uỷ ban Hội.

2. Các Phó chủ tịch Hội do Ủy ban Hội hiệp thương bầu trong số Ủy viên Ủy ban Hội theo đề nghị của Chủ tịch. Phó chủ tịch là người giúp cho Chủ tịch Hội theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

3. Tổng thư ký là cán bộ chuyên trách của Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh và được Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh giới thiệu, đề cử.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội thực hiện theo quy chế của Uỷ ban Hội.

Điều 17: Thường trực Uỷ ban Hội

Thường trực Uỷ ban Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký thay mặt Uỷ ban Hội điều hành các công việc hàng ngày của Hội giữa 2 kỳ họp của Uỷ ban Hội giữa 2 kỳ họp của Uỷ ban Hội và hoạt động theo quy chế của Uỷ ban Hội.

Điều 18: Ban kiểm tra

1. Ban kiểm tra gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các uỷ viên. Ban kiểm tra giúp Uỷ ban Hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và hoạt động theo quy chế của Uỷ ban Hội.

2. Trưởng Ban kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban hội.

Điều 19: Quan hệ với Uỷ ban Trung ương Hội

1. Uỷ ban Trung ương Hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Hội trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các nghị quyết, quyết định của Uỷ ban Trung ương Hội và trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác Hội đã thống nhất.

2. Uỷ ban Hội có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, các chương trình công tác theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Hội, định kỳ báo cáo hoạt động với Uỷ ban Trung ương Hội.

Điều 20: Quan hệ với Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương

1. Hội là thành viên tập thể và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Việt Nam Hải Dương.

2. Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương có trách nhiệm giới thiệu cán bộ có uy tín, năng lực, phẩm chất phù hợp tham gia bộ máy lãnh đạo của Hội.

 

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 21: Tài chính của Hội

1. Các nguồn thu của Hội, gồm:

a)  Lệ phí gia nhập Hội và hội phí của hội viên. Mức lệ phí và hội phí do Uỷ ban Hội quyết định.

b) Thu từ các hoạt động của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội.

c) Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

d) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án, chương trình của Hội (nếu có).

e) Các nguồn khác.

2. Các khoản chi của Hội, gồm:

a) Các hoạt động của Hội và cơ quan thường trực Hội.

b) Công tác xã hội.

c) Khen thưởng.

d) Đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của Hội.

e) Chi khác.

Điều 22: Tài sản của Hội

Tài sản của Hội gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội, do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật.

Điều 23: Quản lý tài chính, tài sản

1. Tài chính và tài sản của Hội do Thường trực Uỷ ban Hội quản lý, thực hiện theo yêu cầu hoạt động của Hội, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định của Nhà nước.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sát nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 24: Khen thưởng

Hội viên, tổ chức Hội địa phương, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị Trung ương Hội, Trung ương Đoàn, các cấp, các ngành, Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức hữu quan khen thưởng.

Điều 25: Kỷ luật

Hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tuỳ thuộc mức độ sẽ bị Uỷ ban Hội xem xét khiển trách, cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ trong Uỷ ban Hội hoặc thôi công nhận là hội viên.

Thành viên, đơn vị trực thuộc vi phạm pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Hội thì tuỳ theo mức độ sẽ bị Uỷ ban Hội xem xét khiển trách, cảnh cáo, thôi công nhận tư cách thành viên hoặc giải thể đối với đơn vị trực thuộc. Việc giải thể đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Chỉ có Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu có mặt tại Đại hội thông qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

Điều 27: Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương (sửa đổi, bổ sung) gồm 7 (bảy) Chương, 27 (hai mươi bảy) Điều đã được Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2023 tại thành phố Hải Dương và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ủy ban hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

                              HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HẢI DƯƠNG

Các tin cũ hơn:
 
Tiêu Tuấn Hưng
Trung Tâm Tư vấn Pháp Luật - Hội Luật gia tỉnh
Sinh nhật: 25/05/1983
Chu Văn Trường
Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Sinh nhật: 25/05/1973
Kiều Văn Cao
Cty CP Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
Sinh nhật: 08/05/1975
Nguyễn Việt Hòa
Công ty TNHH Hòa Tiến
Sinh nhật: 14/05/1984
Phạm Quốc Hưng
Doanh nghiệp Huy Thuận
Sinh nhật: 26/05/1971
Vũ Quang Lan
Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Sinh nhật: 05/05/1970
Đinh Thị Hiền
MHB Chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1960
Đoàn Mạnh Hà
Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Sinh nhật: 15/05/1977
Phạm Thị Huệ
Công ty CP xuất nhập khẩu Xuân Lộc
Sinh nhật: 24/05/1968
Vũ Văn Khiêm
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng I.Day
Sinh nhật: 20/05/1982
Nguyễn Việt Sơn
Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1977
Ngô Thanh Nga
Công ty CPTM Nam Phương
Sinh nhật: 23/05/1981
Nguyễn Văn Thủ
Công ty TNHH Thắng Thảo
Sinh nhật: 17/05/1967
Phùng Thị An
Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Sinh nhật: 08/05/1966
Nguyễn Văn Đức
Trường mầm non HaNa
Sinh nhật: 25/05/1982
Nguyễn Đức Bằng
Công ty CPCN Chịu lửa Hưng Đạo
Sinh nhật: 20/05/1975
Phạm Thị Thịnh
Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Sinh nhật: 11/05/1960
Phan Văn Hải
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương
Sinh nhật: 12/05/1987
Trần Quốc Khánh
Cty cổ phần DVDL và sự kiện Ánh Dương
Sinh nhật: 15/05/1975
Vũ Thị Thảo
Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt
Sinh nhật: 12/05/1986
Nguyễn Thị Liên Hoa
Công ty TNHH Xây dựng và DV Hoa Sơn
Sinh nhật: 04/05/1986
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành