GIỚI THIỆU HỘI Thứ 6, 28/10/2011 10:45 GMT+7

Quy chế hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA UỶ BAN HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2009 - 2012

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam;

- Căn cứ vào kết quả Đại hội Hội các nhà DNT tỉnh Hải Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 - 2012;

- Uỷ ban Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động khoá III cụ thể như sau:

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Uỷ ban Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương (gọi tắt là UBH DNT) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội các nhà DNT tỉnh giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội hiệp thương chọn cử, được Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương công nhận.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

- Hiệp thương dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Bàn bạc tập thể, lấy biểu quyết ý kiến và quyết định theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến chủ tịch.

- Các quyết định, nghị quyết của Uỷ ban Hội được thông qua khi đa số thành viên Uỷ ban Hội dự họp đồng ý hoặc có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Đối với các vấn đề gấp về thời gian, Thường trực hội sẽ thống nhất trước khi xin ý kiến Uỷ ban Hội.

- Uỷ ban Hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thường trực Hội vào kỳ họp cuối cùng của năm.

- Thành viên Uỷ ban Hội chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Hội và tập thể hội viên về kết quả mình phụ trách

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

 Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ ban Hội

1. Đại diện cho các doanh nghiệp trong quan hệ với các cấp ngành trong tỉnh, trong nước. Tạo điều kiện phát triển và bảo vệ các lợi ích chính đáng, hợp tác của các nhà DNT Hải Dương.

2. Nghiên cứu, vận dụng, triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương của Trung ương Hội, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thực hiện nghị quyết do Đại hội đề ra.

3. Nghe, cho ý kiến, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung, chương trình, công việc do Thường trực Hội điều hành.

4. Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy và các quy định khác của Hội.

5. Tập thể Uỷ ban Hội có trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị, tổ chức Đại hội Hội các nhà DNT tỉnh lần thứ IV và quyết định các vấn đề về công tác nhân sự của Uỷ ban Hội.

6. Uỷ ban Hội họp thường kỳ 02 tháng/lần vào ngày 15 tháng chẵn

7. Đóng góp, huy động tài trợ cho các hoạt động của Hội từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

8. Tham gia các mảng việc chính:

- Xây dựng và phát triển hội viên: Tuyên truyền về Hội, vận động, giới thiệu các doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ Điều lệ Hội tham gia Hội.

- Xúc tiến thương mại: Tổ chức và tham gia các hoạt động đi các tỉnh, thành phố, ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư; Đón tiếp các đoàn doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến Hải Dương tìm đối tác đầu tư; Thiết lập và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tới hội viên.

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ đào tạo theo nhu cầu của hội viên; Cung cấp thông tin về đào cho hội viên đăng ký tham gia.

- Hỗ trợ hội viên: Tổ chức các hoạt động tạo cơ hội liên kết đầu tư, hợp tác giữa các hội viên; Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trong hội viên; Tăng cường các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng và các nguồn tài chính trong và ngoài nước.

- Văn hoá xã hội, từ thiện: tổ chức gặp gỡ toàn thể hội viên nhân các ngày lễ lớn và dịp đầu hoặc cuối năm; Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cho nhằm nâng cao giá trị tinh thần cho hội viên và doanh nghiệp; Vận động, quyên góp và ủng hộ cho các quỹ, các chương trình từ thiện của Hội, của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

- Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp hội viên: Tuyên truyền, vận động hội viên tổ chức thành lập và ra mắt chi đoàn, chi hội thanh niên trong doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, điều phối, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức thành lập Hội (CLB) Doanh nghiệp trẻ cấp huyện, thành phố.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ viên Uỷ ban Hội

1. Tham gia lãnh đạo tập thể Uỷ ban Hội, dự đầy đủ các kỳ họp của Uỷ ban Hội, biểu quyết, quyết định các chủ trương công tác, Nghị quyết của Hội, thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật, nguyên tắc theo Quy định của Điều lệ Hội.

2. Gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Gương mẫu trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

3. Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Hội thuộc các ngành có trách nhiệm tư vấn,  tham mưu, hỗ trợ, xây dựng chương trình công tác phối hợp giữa ngành mình phụ trách với Hội.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký (Có Phân công riêng) 

1. Chủ tịch: Là người đại diện cao nhất của Hội, chịu trách nhiệm trước Hội Doanh nghiệp trẻ và Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương về mọi hoạt động của Hội DNT Hải Dương. Chủ trì, điều hành các cuộc họp Thường trực, Uỷ ban Hội và hội nghị hội viên.

2. Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký: Là người giúp Chủ tịch phụ trách một số công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội DNT trong phạm vi, lĩnh vực công tác được phân công.

CHƯƠNG III

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 6. Để động viên, ghi nhận thành tích và đóng góp xuất sắc của các hội viên Hội DNT tỉnh, hội viên các Hội (CLB) Doanh nghiệp trẻ các huyện, thành phố, Uỷ ban Hội DNT Hải Dương có các hình thức khen thưởng và giải thưởng phù hợp; đồng thời đề nghị Nhà nước, các cấp, các ngành và các cơ quan tổ chức khác xem xét khen thưởng.

Điều 7. Xem xét, kỷ luật theo mức độ khác nhau đối với các hội viên của Hội khi vi phạm pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Điều lệ Hội DNT Việt Nam.

CHƯƠNG IV

TÀI CHÍNH

Điều 8. Nguồn tài chính của Hội DNT Hải Dương bao gồm:

- Hội phí do các Hội viên đóng góp.

- Đóng góp tự nguyện của các Hội, Câu lạc bộ DNT các huyện, thành phố và của hội viên.

- Nguồn thu từ các chương trình, dự án kinh tế - xã hội mà Hội DNT tham gia thực hiện.

- Ủng hộ của  các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Điều 9. Các khoản chi phí của Hội DNT Hải Dương bao gồm:

- Chi cho các hoạt động của Hội theo kế hoạch đã được Uỷ ban Hội phê duyệt.

- Khen thưởng theo quy định tại điều 06 Quy chế này.

- Mua sắm trang thiết bị và các phương tiện làm việc.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký quyết định ban hành.

 

 

 
Doanh nhân tự sự Bánh đậu Xanh Việt Hương Hàng Việt Nam Facebook Hội DNT Hải Dương Tỉnh đoàn Hải Dương Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Công ty TNHH Minh Hải DaiHoiIv 20 Năm DNT Việt Nam Đ/c Vũ Văn Ninh Giaibongda Hội nghị phổ biến Pháp luật Hải Dương - Hải Phòng
MinhHai Plaza Viettienson Gruop May Minh Nguyệt Doanh nghiệp Minh Anh TienTrung Siêu thị nội thất Xuân Doãn Công ty Cổ phần Kỳ Tam Anh Tập Đoàn Âu Việt Bánh Đậu xanh Quê Hương GP.Bank Tacxi tải 844.844 Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh Công ty cổ phần Việt Hương MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Siêu thị điện máy Thái Sơn Nhà Việt ANH HUY Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính Oto Hải Dương Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh Công ty VIP Việt Nam CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Ngân hàng Đại Dương Viettel Chi nhánh Hải Dương Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Ngân hàng Quân Đội MaiLinh Hải Dương Công ty CP Sông Đà Cao Cường Công ty TNHH Tân Thành Công Tuấn Tài Maritimebank Hải Dương Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Vina Nội Thất Hoài Giang Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành PGBanhk Chi nhánh Hải dương Luật Khai Phong Siêu Thị Tân Tiến Sao Mai Hải Dương Hồng Hà Chí Linh Gạch CHịu Lửa Quà tặng Thành Đông