GIỚI THIỆU HỘI Thứ 6, 28/10/2011 10:45 GMT+7

Quy chế hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA UỶ BAN  HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG

KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018 - 2023


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về các hoạt động của Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là UBH). Trong quá trình hoạt động có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và hiệu quả, nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các ủy viên UBH.  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

UBH hoạt động đúng với các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Hội, quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng và quy định trong Quy chế này.

UBH làm việc theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo nguyên tắc đa số.  

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Hội

1. UBH là cơ quan lãnh đạo của Hội DNT Hải Dương giữa hai kỳ Đại hội Hội DNT tỉnh Hải Dương, do Đại hội Hội DNT tỉnh Hải Dương hiệp thương bầu ra.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Hội:

a) Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.

b) Tổ chức xây dựng quy chế hoạt động của UBH, Ban kiểm tra và trình Đại hội HDNT tỉnh Hải Dương thông qua quy chế.

c) Ban hành quy định thi đua khen thưởng của Hội DNT tỉnh Hải Dương.

d) Tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội DNT tỉnh Hải Dương.

đ) Quyết định chương trình, kế hoạch và triển khai hoạt động nửa năm, cả năm của UBH; sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác và phong trào Hội nửa năm, cả năm.

e) Hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban Hội, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Tổng Thư ký; trình việc rút tên, bầu bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban Hội và các chức danh do Ủy ban Hội hiệp thương bầu ra để Đại hội Hội DNT tỉnh Hải Dương quyết định.

g) Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội Hội DNT tỉnh Hải Dương; quyết định thành phần, số lượng đại biểu dự Đại hội; tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự UBH nhiệm kỳ mới trình Đại hội.

h) Quyết định thành lập và giải thể các Ban, đơn vị trực thuộc Hội.

Điều 4. Hội nghị của Ủy ban Hội DNT tỉnh Hải Dương

1. Uỷ ban Hội họp thường kỳ một quý một lần, vào thứ tư tuần đầu tiên của tháng đầu tiên trong quý. Giấy mời họp được gửi đến các Ủy viên trước ngày họp ít nhất 03 ngày. 

2. Thành phần tham dự họp có quyền biểu quyết là toàn bộ Ủy viên UBH. 

Thành phần mời tham dự họp là Chủ tịch các Câu lạc bộ, đơn vị trực thuộc Hội và các thành phần cần thiết khác.

3. Khi cần UBH có thể họp bất thường theo quyết định của Thường trực Hội.

4. Các quyết định của UBH tại Hội nghị Ủy ban Hội có giá trị khi có trên 50% số thành viên tham dự hội nghị (tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết) thống nhất thông qua.

5. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Hội có thể tiến hành lấy ý kiến của các Ủy viên bằng văn bản.

Điều 5. Nguyên tắc thống nhất trong Uỷ ban Hội

1. Tất cả ủy viên UBH đều có quyền đưa ra ý kiến cá nhân về nội dung cần thống nhất; 

2. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. 

Nếu ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc số phiếu kín bằng nhau thì sẽ quyết định theo phương án mà Chủ tịch Hội đồng ý. 

3. Ủy viên UBH có trách nhiệm chấp hành kết quả biểu quyết sau khi đã được UBH thông qua. Các ý kiến khác được ghi nhận nhưng không phải là kết luận của UBH thì không có giá trị thi hành.

4. Các Ủy viên Ủy ban tham gia tích cực các hoạt động sẽ được tích điểm cộng dồn để xét khen thưởng.

Điều 6. Uỷ viên Ủy ban Hội

1. Uỷ viên Ủy ban Hội có quyền

a) Tham dự các kỳ họp của UBH, thảo luận và biểu quyết các quyết định của UBH.

b) Đề xuất với UBH, Thường trực Hội về những chủ trương, chương trình hoạt động Hội và những vấn đề liên quan đến tổ chức Hội để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

c) Yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình công tác Hội, hoạt động của UBH, hoạt động của các ban, đơn vị trực thuộc Hội.

d) Tham gia giám sát hoạt động của UBH, Thường trực Hội và các chức danh do Ủy ban Hội hiệp thương bầu ra.

đ) Xét, quyết định các hình thức khen thưởng trong phạm vi được quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng do UBH khóa 5 ban hành.

2. Uỷ viên Ủy ban Hội có trách nhiệm:

a) Gương mẫu chấp hành Điều lệ Hội, Nghị quyết của Đại hội, các nghị quyết, quyết định, Quy chế và chương trình hành động của UBH, Thường trực Hội.

b) Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội. Ủy viên Ủy ban Hội có thể đóng hội phí trực tiếp cho Hội theo tư cách cá nhân hoặc đại diện doanh nghiệp, đơn vị. Ủy viên Ủy ban Hội không thực hiện đóng hội phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định hoặc chậm 2 năm liên tiếp thì Ủy ban Hội sẽ xem xét miễn nhiệm tư cách Ủy viên.

c) Tham gia đầy đủ các hội nghị Ủy ban Hội, không cử người đại diện đi thay.

Ủy viên Ủy ban Hội không tham dự hội nghị phải có lý do chính đáng và phải thông báo bằng văn bản đến Thường trực Hội 03 ngày trước khi diễn ra Hội nghị và được Thường trực Hội xác nhận.

Ủy viên Ủy ban Hội vắng mặt 2 lần/năm, Thường trực Hội sẽ có văn bản nhắc nhở gửi tới Ủy viên đó, nếu vắng mặt 3 lần liên tiếp/năm mà không lý do chính đáng, Ủy ban Hội sẽ xem xét miễn nhiệm tư cách Ủy viên.

Các trường hợp đặc biệt sẽ do Thường trực Hội xem xét quyết định.

đ) Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình công tác của Ủy ban Hội tới hội viên, đơn vị, lĩnh vực mình công tác, phụ trách.

e) Triển khai các nội dung công việc do Thường trực Hội phân công và chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội về kết quả triển khai nhiệm vụ được phân công.

g) Cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo với Thường trực Hội các công việc có liên quan đến trách nhiệm Ủy viên Ủy ban Hội của mình.

h) Mọi phát ngôn của Ủy viên Ủy ban Hội tại hội nghị, hội thảo, diễn đàn online hoặc offline cần giữ đúng chuẩn mực, tuân thủ theo sự điều hành của chủ tọa hội nghị về thứ tự, thời gian,… theo nguyên tắc tập chung dân chủ trên tinh thần xây dựng, thái độ hòa nhã vì sự phát triển chung của phong trào Doanh nghiệp trẻ Hải Dương.

Điều 7. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội DNT tỉnh Hải Dương  

1. Chủ tịch Hội DNT tỉnh Hải Dương: Là người đại diện cao nhất của Hội, quản lý, điều hành chung các công việc, phong trào của Hội. Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm trước Hội Doanh nghiệp trẻ và Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương về mọi hoạt động của Hội DNT tỉnh Hải Dương. Chủ trì, điều hành các cuộc họp của Thường trực, Uỷ ban Hội và Đại hội Hội DNT tỉnh Hải Dương.

2. Các Phó Chủ tịch: Là người giúp Chủ tịch phụ trách một số công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội DNT trong phạm vi, lĩnh vực công tác được phân công.

Số lượng Phó Chủ tịch sẽ được Ủy ban Hội quyết định thay đổi phụ thuộc tình hình hoạt động thực tế của Hội.

3. Tổng Thư ký: có trách nhiệm hỗ trợ hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ theo sự phân công của Thường trực Hội LHTN tỉnh.

4. Ủy ban Hội có trách nhiệm tổ chức xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của các chức danh trên.

Điều 8. Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra do Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh phân công Phó chủ tịch phụ trách, là cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và tham mưu cho Ủy ban Hội về công tác kiểm tra.

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban Hội, Thường trực Hội, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, cán bộ, CLB và các đơn vị trực thuộc Ủy ban Hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chấp hành Điều lệ Hội, các quyết định, nghị quyết của Ủy ban Hội khóa V.

2. Kiểm tra báo cáo quyết toán và việc sử dụng các nguồn tài chính của Hội.

3. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên và nhân dân về những vấn đề có liên quan đến cán bộ, hội viên, Uỷ viên Ủy ban Hội và tổ chức Hội.

4. Đề xuất với Ủy ban Hội về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên và tổ chức Hội.

5. Đề xuất, kiến nghị với Thường trực Hội, Ủy ban Hội xử lý các vi phạm theo Quy định của Điều lệ hội và theo quy định của pháp luật

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được Uỷ ban Hội khoá V thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Thường trực Hội sẽ nghiên cứu, tổng hợp trình Hội nghị Ủy ban Hội xem xét quyết định./.

 

 

 
Tiêu Tuấn Hưng
Trung Tâm Tư vấn Pháp Luật - Hội Luật gia tỉnh
Sinh nhật: 25/05/1983
Chu Văn Trường
Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Sinh nhật: 25/05/1973
Kiều Văn Cao
Cty CP Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
Sinh nhật: 08/05/1975
Nguyễn Việt Hòa
Công ty TNHH Hòa Tiến
Sinh nhật: 14/05/1984
Phạm Quốc Hưng
Doanh nghiệp Huy Thuận
Sinh nhật: 26/05/1971
Vũ Quang Lan
Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Sinh nhật: 05/05/1970
Đinh Thị Hiền
MHB Chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1960
Đoàn Mạnh Hà
Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Sinh nhật: 15/05/1977
Phạm Thị Huệ
Công ty CP xuất nhập khẩu Xuân Lộc
Sinh nhật: 24/05/1968
Vũ Văn Khiêm
Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng I.Day
Sinh nhật: 20/05/1982
Nguyễn Việt Sơn
Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Hải Dương
Sinh nhật: 10/05/1977
Ngô Thanh Nga
Công ty CPTM Nam Phương
Sinh nhật: 23/05/1981
Nguyễn Văn Thủ
Công ty TNHH Thắng Thảo
Sinh nhật: 17/05/1967
Phùng Thị An
Công ty Cổ Phần Ngọc Vũ
Sinh nhật: 08/05/1966
Nguyễn Văn Đức
Trường mầm non HaNa
Sinh nhật: 25/05/1982
Nguyễn Đức Bằng
Công ty CPCN Chịu lửa Hưng Đạo
Sinh nhật: 20/05/1975
Phạm Thị Thịnh
Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Sinh nhật: 11/05/1960
Phan Văn Hải
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương
Sinh nhật: 12/05/1987
Trần Quốc Khánh
Cty cổ phần DVDL và sự kiện Ánh Dương
Sinh nhật: 15/05/1975
Vũ Thị Thảo
Công ty TNHH Thương mại Tinh Hoa Việt
Sinh nhật: 12/05/1986
Nguyễn Thị Liên Hoa
Công ty TNHH Xây dựng và DV Hoa Sơn
Sinh nhật: 04/05/1986
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành