TỔ CÔNG TÁC PCI TỈNH HẢI DƯƠNG Thứ 3, 14/03/2017 7:22 GMT+7

Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ của các doanh nghiệp hội viên năm 2017

Kính gửi: Các doanh nghiệp hội viên Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh

Căn cứ công văn số 454/UBND-VP ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc “tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)”;